Методологічно­функціональна спрямованість антикризової кадрової політики

Автор: 
Дороніна О. А.


УДК 331.108

Анотація. У статті удосконалено теоретико-методологічні засади визначення функціональної спрямованості антикризової кадрової політики. Виходячи з того, що її метою є збереження кадрового потенціалу для забезпечення функціонування держави, регіону, підприємства в період кризи та виходу з неї, зроблено висновок, що антикризова кадрова політика має бути невід’ємною та перманентною складовою відповідної системи управління, що дозволить перенести роль зазначеної політики з боротьби з кризою на її попередження. Обґрунтовано основні функції антикризової кадрової політики: превентивну, регулюючу, відтворювальну, стабілізаційну.

Ключові слова: кадрова політика, антикризова кадрова політика, криза, функції кадрової політики, кадровий потенціал.

Summary. In article teoretiko-methodological bases of definition of a functional orientation of anti-crisis personnel policy are improved. It is proved that the purpose of anti-crisis personnel policy is preservation of personnel potential for ensuring functioning of the state, the region, the enterprise during crisis and an exit from it. Therefore, anti-crisis personnel policy has to be the integral and permanent component of the corresponding control system which will allow to transfer a role of this policy from fight against crisis to its prevention. The main functions of anti-crisis personnel policy are preventive, regulating, reproduction, stabilization.

Key words: personnel policy, anti-crisis personnel policy, crisis, functions of personnel policy, personnel potential.

Дороніна Ольга Анатоліївна, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету (м. Вінниця), доктор економічних наук, доцент.

21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, кімн. 301.

Наукові інтереси: кадрова політика, гідна праці, управління оплатою праці, мотивація і стимулювання персоналу.


Дороніна О. А. Методологічно­функціональна спрямованість антикризової кадрової політики / Дороніна О. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.79-84.


Файл статьи: