Оцінка впливу освітньої компоненти людського капіталу на економічний розвиток держави

Автор: 
Білецький О. В.


УДК 331.522

Анотація. Статтю присвячено визначенню ступеня впливу освітньої компоненти людського капіталу на економічний розвиток країни. Проаналізовано динаміку кількісних показників, які відображають стан та проблеми формування людського капіталу в системі освіти. Встановлено пріоритетність інвестування освіти серед видатків державного бюджету на формування людського капіталу в Україні. З використанням економіко-математичних методів оцінено вплив освітньої складової людського капіталу на показник ВВП на душу населення, позитивна динаміка якого виступає індикатором економічного розвитку держави.

Ключові слова: людський капітал, освіта, інвестиції в людський капітал, інвестиції в освіту, ВВП на душу населення, економічний розвиток.

Summary. Article is devoted to definition of extent of influence educational components of the human capital on economic development of the country. Dynamics of quantitative indices which display a problems of human capital formation in an education system is analysed. Priority of education investment among expenses of the State budget on formation of the human capital in Ukraine is established. By means of economic-mathematical methods influence of an educational component of the human capital on GDP indicator per capita which positive dynamics acts at the indicator of economic development of the state is estimated.

Key words: human capital, education, investments into the human capital, investments into education, GDP per capita, economic development.

Білецький Олександр В’ячеславович, здобувач кафедри управління персоналом та економіки праці Донецького національного університету (м. Вінниця).

21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, кімн. 301.

Наукові інтереси: проблеми формування та використання людського капіталу, нагромадження людського капіталу, інвестування у людський капітал та його ефективність.


Білецький О. В. Оцінка впливу освітньої компоненти людського капіталу на економічний розвиток держави / Білецький О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.74-79.


Файл статьи: