Самоорганізація та самоуправління в агропромислових регіональних кластерах

Автор: 
Горпинич О. В.


УДК 338.43.01

Анотація. Управління агропромисловим виробництвом в нашій державі здійснюється за галузевим принципом, що базується на традиційних формах галузевої організації виробництва. Така організація й управління аграрним сектором склалися під час функціонування планової економіки. Планова економіка має низку переваг і досягнень, проте, враховуючи євроінтеграційні бажання української влади, сільгоспвиробникам слід орієнтуватися на територіально-самоврядну (кластерну) організацію виробництва. Низька оцінка рівня життя сільського населення в Україні дає можливість запровадити ефективні дії як органів державної влади, так і місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності у відповідних галузях і об’єднати їх зусилля для поліпшення добробуту селянина через кластерну систему відносин.

Ключові слова: кластер, кластерна організація розвитку агропромислового виробництва, кластерне утворення.

Summary. Management of agricultural production in our country is carried out by sectorial based on traditional forms of industry production. This kind of organization and management of the agricultural sector have developed for the operation of the planned economy. Planned economy has a number of benefits and achievements, however, given in terms of the desire of the Ukrainian authorities, farmers should focus on territorial self-governing (cluster) Organization. Low level of life of the rural population in Ukraine gives an opportunity to implement effective action as bodies of State power and local self-government, subjects of entrepreneurial activity in the relevant areas, and to combine their efforts to improve the welfare of the farmer through the cluster system.

Key words: cluster, cluster organization development of agro industrial production, cluster formation.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.


Горпинич О. В. Самоорганізація та самоуправління в агропромислових регіональних кластерах / Горпинич О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.64-68.


Файл статьи: