Сутність та зміст корпоративної культури

Автор: 
Міхов Л. І.


УДК 331.1:658.3:621

Анотація. У статті проаналізовано основні терміни корпоративної культури, досліджено її суть та зміст.

Ключові слова: корпорація, корпоративна культура, персональна культура, організаційна культура, місія, цінності, норми та регламенти, комунікації, мікроклімат, символи, типи корпоративної та організаційної культури.

Summary. The article analyzes the key terms corporate culture, investigate its essence and content.

Key words: corporation, corporate culture, personal culture, organizational culture, mission, values, standards and regulations, communications, climate, symbols, types of corporate and organizational culture.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.


Міхов Л. І. Сутність та зміст корпоративної культури / Міхов Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.42-46.


Файл статьи: