Теоретико­методичні підходи оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно­курортних підприємств

Автор: 
Пелішенко В. П.

УДК 338.48

Анотація. У статті розкрито методичні підходи щодо комплексної оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно-курортних підприємств на основі використання їх кількісних і якісних показників в умовах ринкової економіки. Побудовано матрицю стратегічних пріоритетів для інвестування в інноваційний розвиток санаторно-курортних підприємств.

Ключові слова: конкурентний потенціал, санаторно-курортна галузь, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Summary. Methodical approaches are exposed in the article, in relation to the complex estimation of level of competition potential of sanatorium-resort enterprises on the basis of the use of them quantitative and high-quality indexes in the conditions of market economy. The built matrix of strategic priorities is for investing in innovative development of sanatorium-resort enterprises.

Key words: competition potential, sanatorium-resort industry, competitiveness, competitive edges.

Пелішенко Валентин Павлович, професор кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: маркетингова та інноваційно-інвестиційна діяльність.


Пелішенко В. П. Теоретико­методичні підходи оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно­курортних підприємств / Пелішенко В. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.46-52.


Файл статьи: