Економічна безпека країни в реаліях міжнародного співробітництва

Автор: 
Юрченко Ю. Ю.

 

УДК 338.246: 339.5

Анотація. У статті йдеться про ступінь залежності економічної та продовольчої безпеки від зовнішньоекономічної політики, надана характеристика експортно-імпортних операцій країни, проаналізований стан експорту та імпорту з окремих видів сировини і продовольчих товарів, виявлено структурні зміни зовнішньої торгівлі України у розрізі країн світу. Запропоновано встановлення індикативних показників обмеження імпорту окремих товарних позицій, створення «портфелю пропозицій» для бізнесу з питань імпортозаміщення. Обгрунтовано необхідність розробки національної стратегії продовольчої незалежності у загальному форматі економічної безпеки країни.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, економічна безпека, продовольча безпека, товарна структура, зовнішньоторговельний баланс.

Summary. The article refers to the degree of economic and food security dependence on foreign economic policy. Represented the characteristic of import and export operations of the country. Analyzed the state of exports and imports of certain types of raw materials and food products. Revealed structural changes in Ukraine’s foreign trade in terms of countries. A setting of indicative parameters of restriction of imports of certain commodity positions, creating a «portfolio of proposals» for business on import substitution is offered. The necessity of developing a national strategy for food independence in the general form of economic security is substantiated.

Key words: foreign trade, export, import, economic security, food security, commodity structure, the foreign trade balance.

Юрченко Юлія Юріївна, завідувач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економічна безпека країни

 

Юрченко Ю.Ю. Економічна безпека країни в реаліях міжнародного співробітництва / Ю.Ю. Юрченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 47–53

 

Файл статьи: