Характеристика видів, форм реструктуризації та реорганізації підприємства

Автор: 
Компанець К. А.
Автор: 
Сукманюк В. М.

 

 

УДК 338.27

Анотація. В статті представлена характеристика форм, видів, цілей реструктуризації та реорганізації підприємств. Показані основні види та форми цих процесів перетворення в управлінні підприємством. Був встановлений зв’язок застосування їх в залежності від різного кризового стану підприємства В статті були визначені основні чотири форми реструктуризації, з’ясовані загальні характеристики та заходи, які супроводжуються при використані тієї чи іншої форми. Результати статті можуть бути використані у виробничій діяльності підприємств України. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальних шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: стратегії розвитку підприємств, конкурентоспроможність, реструктуризація, реорганізація, синергія, дисинергія.

Summary. In the article provided the characteristic of the shapes, types, purposes of restructuring and reorganization of enterprise. Showed main types and forms of conversion processes in enterprise management. Was established link of using it depends of different crisis state of enterprice. In the article identified four main forms of restructuring, clarified the general characteristics and activities accompanied with the use of each of form. The results of the article can be used in the production of enterprises in Ukraine. Forecast assumptions about development of the object of research- the search for optimal ways to enhance the competitiveness of enterprises.

Key words: enterprise development strategy, competitive restructuring, reorganization, synergy, dissynergy.

Компанець Катерина Андріївна, доцент кафедри менеджменту Національного транспортного університету, кандидат економічних наук, доцент

02218 м. Київ, вул. Райдужна, 14, кв. 93

Наукові інтереси: організаційно-економічне обгрунтування принципів та методів управління підприємствами

Сукманюк Вікторія Михайлівна, асистент кафедри менеджменту Національного транспортного університету

м. Київ, вул. Мілютенка, 17-В, кв. 8

Наукові інтереси: організаційно-економічні проблеми реструктуризації на автомобільному транспорті

Компанієць К. А., Сукманюк В. М.  Характеристика видів, форм реструктуризації та реорганізації підприємства / Компанієць К. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.71—75.

Файл статьи: