Основні напрями формування доходів державного бюджету України

Автор: 
Степанова В. О.

 

УДК 336.143.232

Анотація. В статті розкрито сутність доходів державного бюджету та відображено різні підходи до розкриття даної економічної категорії. Оцінено стан формування доходів бюджету України за 2011- 2015 рр. Зроблено узагальнення про необхідність диференціації доходів державного бюджету з різних джерел для забезпечення більшої стабілізації.

Ключові слова: Державний бюджет України, доходи бюджету, податкові та неподаткові надходження.

Summary. The article reveals the essence of state budget revenues and reflected different approaches to the disclosure of this economic category. Assessed the condition of the formation of budget revenues of Ukraine for 2011-2015. Made a generalization about the necessity of differentiation of state budget revenues from various sources to provide greater stabilization.

Key words: State budget, budget revenues, tax and non-tax revenues.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні

 

Степанова В.О. Основні напрями формування доходів державного бюджету України/ В. О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 116 –120.

 

Файл статьи: