Умови формування ефективного виробництва в сільськогосподарських підприємствах україни

Автор: 
Несен А. В.

 

УДК 338.431

Анотація. Визначено фактори, що формують ефективність сільського господарства, специфіку його розвитку за сучасних умов, оцінено вплив на ефективність різних складових діяльності аграрних підприємств. Розглянуто основні чинники забезпечення ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринкового господарювання та ринкової економіки. Систематизовано особливості функціонування сільського господарства з позиції забезпечення його ефективності. Оцінено внутрішні та зовнішні чинники формування ефективного виробництва в сільськогосподарських підприємствах України, завдання управління ними з метою забезпечення стабільного економічного зростання.

Ключові слова: сільське господарство, виробництво, сезонність, ефективність, прибуток, витрати, доходи, окупність, аграрні підприємства.

Summary. Factors forming the efficiency of agriculture and features of its development in modern conditions have been defined; impact of various components of the activity of agricultural enterprises has been assessed. The main factors for ensuring efficiency of the activity of farm enterprises in the conditions of market business and market economy have been considered. Features of functioning of agriculture in terms of ensuring its efficiency have been systematized. Internal and external factors of the formation of efficient production at farm enterprises of Ukraine and the task of their management in order to ensure stable economic growth have been assessed.

Key words: agriculture, production, seasonality, efficiency, profit, expenses, income, return, agricultural enterprises.

Несен Анна Володимирівна, аспірант Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Харківська область, п/в Комуніст-1, уч. міст. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, б. 34, кв. 9

Наукові інтереси: ефективність управління в сільськогосподарських підприємствах

Несен А. В.  Умови формування ефективного виробництва в сільськогосподарських підприємствах україни / Несен А. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.66—70.

Файл статьи: