ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАНОВЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Автор: 
П’ятак І. В.

УДК 338.5

Анотація. У статті розглядаються концепція формування ціни (у розумінні побудови формули ціни) та фактори, що мають безпосередній вплив на становлення цінової політики, а також форми державного регулювання ціноутворення.

Ключові слова: ціна, ціноутворення, фактори, формула ціни, попит, продукція.

Summary. This article examines the concept of price formation (in the sense of constructing the pricing formula) and the factors that have a direct influence on the formation of the pricing policies and shape of government regulation of pricing.

Key words: price, pricing, factors, formula of price, demand, production.

П’ятак Ігор Володимирович, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні.

П’ятак І. В. ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАНОВЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ/ П’ятак І. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.130—134.

Файл статьи: