ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ

Автор: 
Рунчева Н. В.

УДК 338.47

Анотація. У статті аналізуються актуальні особливості взаємовідносин корпорацій і держави в сучасних умовах. Автор подає огляд літератури з цієї проблеми, засвідчує актуальність та необхідність процесів пошуку нових норм у їх взаємодії в сучасному ринковому середовищі, приділяє увагу стабілізації у сфері майнових інтересів, консолідації та реорганізації активів. У роботі окреслено також перспективи в галузі правових новацій щодо поглинання та злиття корпорацій.

Ключові слова: бенефіціарне володіння, корпоративний сектор, міжгалузева експансія, консолідація, реорганізація, поглинання, злиття, стабілізація майнових інтересів.

Sammаry. The article provides analysis of the specials of the relations between the state and corporations in the modern conditions. The authors give the scientific literature for this problem and prove, that these processes are very actual and it is necessary the processes of seeking of new works and their interlation in the modern market conditions pay attention to stabilization in the sphere of estate interests consolidation and organization of assets. In this work perspectives in the branch of legal innovations concerning the absorption and reunion of the corporations.

Key words: beneficial ownership, corporative sector, interbranch expansion, consolidation, reorganization, absorptionreunion, stabilization of estate interests.

Рунчева Наталя Вікторівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: механізм відтворення основного капіталу підприємств.

Рунчева Н. В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ/ Рунчева Н. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.51—53.

Файл статьи: