ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Автор: 
Клименко А. А.

УДК 332.2:338.432

Анотація. Своєчасне і обґрунтоване державне регулювання землеволодіння і землекористування — неодмінна й обов’язкова умова відновлення земель, підвищення їх родючості, ефективності використання. Тому необхідним є уточнення порядку розподілу державних сфер управління, розробки потрібних для цього критеріїв, схеми цільового витрачання коштів: земельного податку, орендної плати, зборів за операції з обігу земельних ділянок, ведення земельного кадастру. Без вирішення питань державного обліку та регулювання обігу землі вирішувати проблеми відтворення і збереження землі як головного ресурсу України неможливо.

Ключові слова: дорадництво, кадастр, концентрація, меліорація, оренда, рента, ресурсокористування, родючість, субсидія.

Summary. Timely and reasonable state regulation of land tenure and land use — an indispensable prerequisite and restoration of land to increase their fertility efficiency. Therefore, it is necessary to clarify the allocation of state and governance, development needed for this criteria, schemes targeted spending: land tax, rent, fees for transactions outstanding land, land cadastre. No decision on state registration and regulation of the land to solve problems of reproduction and preservation of land as the main resource of Ukraine is impossible.

Key words: counseling, cadastre, concentration, reclamation, lease, rent, resources consumering, fertility, subsidy.

Клименко Анна Анатоліївна, старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка сільського господарства.

Клименко А. А. ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ / Клименко А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.46—50.

Файл статьи: