ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Автор: 
Вусятицька М. П.

УДК 352.354

Анотація. У статті розглянуто структуру джерел фінансових ресурсів місцевих органів влади. Досліджено проблеми невідповідності фінансового забезпечення різних рівнів влади наданим їм повноваженням.

Проаналізовано самостійність місцевих органів влади у прийнятті рішень щодо податків і зборів, які справляються на їхній території, та розпорядження фінансовими ресурсами відповідних місцевих бюджетів. Розглянуто зарубіжний досвід у формуванні ресурсів місцевих бюджетів.

Ключові слова: доходи і видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, податки, податкова автономія, фіскальна децентралізація.

Summary. The structure of financial resources sources of local authorities is considered in the article. The problems of disparity of the financial providing of different levels of government and the plenary powers given them are investigated. Independence of local authorities in making decision in relation to taxes and collections which are produced on their territory and ordering of financial resources of the proper local budgets is analysed. Foreign experience in forming of local budgets resources is considered.

Key words: revenues and expenditures of local budgets, intergovernmental transfers, taxes, tax autonomy, fiscal decentralization.

Вусятицька Мар’яна Петрівна, аспірант, викладач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 201, кв. 19.

Наукові інтереси: фінансові важелі впливу на економічний розвиток регіону, бюджетно-податкова політика, фінансове стимулювання економічного розвитку держави і регіону.

Вусятицька М. П. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ/ Вусятицька М. П.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.125—130.

 

Файл статьи: