МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ

Автор: 
Гуржій Н. М.

УДК 339.138:331:004.423(477)

Анотація. У статті розглянута можливість застосування методів лінійного програмування при виборі найбільш прийнятного варіанта розподілу маркетингових зусиль на реалізацію стратегічної програми маркетингу за критерієм «максимум прибутку».

Ключові слова: стратегічна програма маркетингу, лінійне програмування, логістичні, маркетингові, інформаційні і трудові ресурси, коефіцієнт цільової функції, оптимізаційні методи і моделі.

Summary. In the article in the article possibility of the use of methods of the linear programming is considered at the choice of the most acceptable variant of distributing of marketings efforts on realization of the strategic program of marketing on a criterion arrived «max».

Key words: strategic program of marketing, linear programming, logistic, marketings, informative and labour resources, coefficient of objective function, optimization methods and models.

Гуржій Наталія Миколаївна, докторант кафедри маркетингового менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кандидат економічних наук, доцент.70502, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Р. Люксембург, буд. 45, кв. 77.

Наукові інтереси: стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг, управління маркетингом, галузевий маркетинг.

Гуржій Н. М. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ/ Гуржій Н. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.73—79.

Файл статьи: