НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НА СЕЛІ

Автор: 
Руснак А. В.

УДК 331.5.338.43

Анотація. У статті розглядаються проблеми занятості в сільській місцевості. Проводиться короткий огляд ринку праці на селі. Виділено пріоритетні напрями удосконалення процесів зайнятості сільського населення.

Ключові слова: занятість сільського населення, безробіття, ринок праці, самозайнятість, підприємництво.

Summary. The problems of employment in rural areas. A brief overview of the labor market in rural areas. Highlight priorities of improving the processes of rural employment.

Key words: rural employment, unemployment, labor market, self-employment, entrepreneurship.

Руснак Алла Валентинівна, докторант кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат економічних наук, доцент. 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: формування та реалізація стратегії сталого розвитку сільських територій (теорія, методологія, практика).

Руснак А. В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НА СЕЛІ/ Руснак А. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.54—56.

Файл статьи: