ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор: 
Фролова Г. І.

УДК 330.322.2

Анотація. У статті досліджено передумови розвитку інноваційних процесів, розглянуто концепцію визначення рейтингу інноваційних проектів, проаналізовано взаємозв’язок та напрямки взаємодії між інноваціями та інвестиціями, визначено умови реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії, розглянуто джерела фінансування інноваційної діяльності, визначено напрями державної фінансової політики сприяння інноваційній діяльності, запропоновано напрями стимулювання інноваційної активності.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, інвестиційно-інноваційні процеси та механізми, програма інноваційного розвитку, інвестиційна привабливість, інвестиційно-інноваційна стратегія, державна фінансова політика, стимулювання інноваційної діяльності.

Summary. Pre-conditions of development of innovative processes are explored in the article, conception of determination of rating of innovative projects is considered, intercommunication and directions of co-operation between the innovations and investments is analysed, the terms of realization of investment-innovative strategy are determined, the sources of financing of innovative activity are considered, directions of state financial policy of assistance to innovative activity are determined, directions of stimulation of innovative activity are offaed.

Key words: socio-economic development, investment-innovative processes and mechanisms, program of innovative development, investment attractiveness, investment-innovative strategy, state financial policy, stimulation of innovative activity.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.

Фролова Г. І. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ/ Фролова Г. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.64—68.

 

Файл статьи: