СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Міхов Л. І.

УДК 330.5:332.1

Анотація. Ефективність господарської діяльності підприємства в цілому залежить від багатьох факторів і в першу чергу — від раціонального використання його еколого-економічного потенціалу (ЕЕП), тобто це сукупність можливостей з максимізації прибутку на підприємстві та мінімізації негативного впливу його діяльності на навколишнє середовище. Вирішенню цих проблем і присвячена ця стаття.

Ключові слова: еколого-економічний потенціал, природно-ресурсний потенціал, валовий внутрішній

продукт, прибуток, виробничі фонди, матеріальні затрати, національний доход.

Summary. The effectiveness of business enterprise as a whole depends on many factors and primarily on the rational use of its ecological-economic potential (EEP), then there is a set of features to maximize profit and minimize its negative impact on the environment. The article is devoted to the solution of these problems.

Key words: ecological-economic potential, natural-resource potential, the gross domestic product, income, productive assets, material costs, the national income.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.

Міхов Л. І. СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА/ Міхов Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.95—101.

Файл статьи: