Кластери як інноваційна форма розвитку регіональної економіки

Автор: 
Компанієць Т. І.


УДК 338

Анотація. У статті розглядаються питання посилення конкуренції на сучасному етапі економічного розвитку. Показано, що досягнення конкурентних переваг може бути досягнуто при використанні кластерної моделі розвитку. Міжнародний досвід свідчить про високу ефективність функціонування регіональних кластерів.

Ключові слова: регіональна економіка, економіка, кластерна політика, глобалізація, конкуренція, кластер, кластерний підхід, модель.

Summary. The article deals with the QUESTIONS OF increased competition in the modern stage of economic development. It is shown that the achievement of competitive advantages can be achieved by using a cluster model of development. International experience demonstrates the high efficiency of the functioning of regional clusters.

Key words: regional economics, economy, cluster policy, globalization, competition, cluster, cluster approach, model.

Компанієць Тетяна Ігорівна, старший викладач кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: кластерна політика.


Компанієць Т. І. Кластери як інноваційна форма розвитку регіональної економіки / Компанієць Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.65—68.


Файл статьи: