Обґрунтування процесу безперервного розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу

Автор: 
Ващенко Н. В.


УДК 65.016:330.342

Анотація. У статті обґрунтовано методологічні основи еволюції життєвого циклу підприємства за ознакою безперервного розвитку; визначено заходи, що дозволяють вирішити тактичні завдання та мобілізувати весь накопичений потенціал і рушійні сили підприємства задля безперервного розвитку на кожній зі стадій життєвого циклу; удосконалено теорію життєвого циклу підприємства шляхом поєднання наукового базису шкіл менеджменту, технічних і біологічних наук, у яких розглядається еволюція життєвого циклу підприємств, технічних систем і біологічних істот; обґрунтовано пріоритет еволюційного шляху розвитку підприємства порівняно з революційним.

Ключові слова: підприємство, економічна система, життєвий цикл.

Summary. In the article the methodological basis of the evolution of the life cycle of the enterprise on the basis of continuous development and outlines activities that allow to solve tactical problems and mobilize the accumulated potential and motive force for continuous enterprise development at each stage of the life cycle theory of improved life-cycle by combining the scientific basis schools of management, engineering and biological sciences, in which the evolution of the life cycle of enterprise, technical systems and biological beings, justified the priority of the evolutionary path of development of the enterprise, in comparison with the revolutionary.

Key words: enterprise, economic system, life cycle.

Ващенко Наталя Валеріївна, доцент кафедри економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, кандидат економічних наук, доцент.

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

Наукові інтереси: управління потенціалом підприємства; потенціал і розвиток підприємств; інновації персоналу; конкурентоспроможність персоналу як фактор підвищення ефективності торговельної діяльності; активізація інноваційної діяльності підприємств.


Ващенко Н. В. Обґрунтування процесу безперервного розвитку підприємства на основі теорії життєвого циклу / Ващенко Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.48—52.


Файл статьи: