Підхід до виявлення потреби підприємства у фінансовому виді реструктуризації

Автор: 
Попович А. А.

УДК 65.011.2

Анотація. Проаналізовано наукові публікації та нормативно-правову базу з питання виявлення потреби підприємства у фінансовому виді реструктуризації. Розроблено власний підхід до його вирішення на основі інтегрального методу оцінки діяльності та застосовано до підприємств авіаційної галузі. Обґрунтовано обрану систему показників, проілюстровано й описано зв’язок між ними, вказано наслідки впливу змін значень показників на стан фінансової сфери діяльності та підприємства у цілому.

Ключові слова: підхід, потреба, вид, фінансовий, реструктуризація.

Summary. The scientific publications and regulatory and legal framework concerning identifying business demands in the restructuring financial kind were analysed. The approach to its solution on the basis of evaluation activity integral method was created and applied to the aviation enterprises. The system of indices was reasonably selected, was illustrated and described the connection between them. The indices change consequences in the financial field and enterprise as a whole were shown.

Key words: approach, need, kind, financial, restructuring.

Попович Андрій Анатолійович, здобувач ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

71116, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Піонерська, 69, кв. 180.

Наукові інтереси: економіка природокористування.


Попович А. А. Підхід до виявлення потреби підприємства у фінансовому виді реструктуризації / Попович А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.108—114.


Файл статьи: