Розробка комерційної ідеї інформаційної фірми

Автор: 
Рузакова О. В.

УДК 65.012.23:004

Анотація. У статті запропоновано методологію створення комерційної ідеї для підприємницької діяльності інформаційної сфери. Сформовано основні етапи в процесі розробки ідеї. Проведено оцінку комерційної ідеї на предмет можливості її реалізації.

Ключові слова: комерційна ідея, потенційна ідея, інформаційна фірма, виставки, оцінювання, підприємницька діяльність.

Summary. This article proposes a methodology for creating business idea for the informational entrepreneurship. The main stages in the development of idea are formed. The estimation of commercial idea for the possibility of its implementation is held.

Key words: business idea, potential idea, information firm, exhibitions, estimation, entrepreneurial activity.

Рузакова Ольга Володимирівна, доцент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, кандидат економічних наук.

21000, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 69, кв. 23.

Наукові інтереси: інформаційний бізнес, математичні методи і моделі в економіці.


Рузакова О. В. Розробка комерційної ідеї інформаційної фірми / Рузакова О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.76—79.


Файл статьи: