Умови дієвого економічного регулювання регіонального розвитку

Автор: 
Медвідь В. Ю.


УДК 332.15

Анотація. У статті обґрунтовуються основні умови економічного регулювання регіонального розвитку: склад суб’єктів економічного регулювання регіонального розвитку, адекватність реакції на зміну ситуації в регіональному розвитку, нормативно-правове регулювання регіонального розвитку, облік можливих результатів економічного регулювання, використання договірних відносин у взаєминах учасників економічного регулювання, конкретно-цільовий характер регіонального розвитку, тимчасові обмеження у використанні як ресурсів, так і відповідних методів економічного регулювання, розгорнене процедурне забезпечення.

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, інструменти економічного регулювання регіонального розвитку.

Summary. The basic terms of the economic adjusting of regional development are grounded in the article: composition of subjects of the economic adjusting of regional development, adequacy of reaction on changing of situation in regional development, normatively legal adjusting of regional development, account of possible results of the economic adjusting, use of contractual relations, in the mutual relations of participants of the economic adjusting, concretely having a special purpose character of regional development, temporal limitations in the use of both resources and proper methods of the economic adjusting, unfolded procedural providing.

Key words: region, regional development, instruments of the economic adjusting of regional development.

Медвідь Вікторія Юріївна, доцент кафедри економіки підприємств Донбаської національної академії будівництва і архітектури, кандидат економічних наук, доцент.

83086, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 49, кв. 2.

Наукові інтереси: проблеми економічного регулювання регіонального розвитку.


Медвідь В. Ю. Умови дієвого економічного регулювання регіонального розвитку / Медвідь В. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.91—94.


Файл статьи: