Возможности применения сценарного прогнозирования в маркетинговых исследованиях

Автор: 
Маркова Н. О.
Автор: 
Киосева И. А.


УДК 330.46:339.138:519.86:51-77

Анотація. У статті розглянуті методичні підходи до сценарного прогнозування соціально-економічних процесів, основані на системному характері дослідження. Проведено порівняльний аналіз традиційних методів прогнозування, сформульовано основне завдання сценарного прогнозування.

Ключові слова: маркетингові дослідження, моделювання, етапи моделювання, сценарне прогнозування, складні системи, модель системи, об’єкт управління, суб’єкт управління, стохастична невизначеність.

Summary. The thesis studies methodological approaches to scenario prediction of social and economic processes based on system research. Comparative analysis of traditional methods of prediction was carried out, fundamental objective of scenario modeling was formulated.

Key words: marketing research, modeling, stages of modeling, scenario prediction, complex systems, system model, management object, management subject, stochastic uncertainty.

Маркова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: математичне моделювання бізнес-процесів, застосування математичних методів та моделей в економіці.

Кіосєва Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін, застосування математичних методів та моделей в економіці.


Маркова Н. А. Возможности применения сценарного прогнозирования в маркетинговых исследованиях / Маркова Н. О., Киосева И. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.72—76.


Файл статьи: