ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ АПК

Автор: 
А. А. Клименко

 

 

УДК 351:338.43

 

Анотація. У статті на основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення здійснено
уточнення сутності та змісту державного регулювання аграрної сфери економіки.
Ключові слова: державне регулювання економіки, регіональна політика, державні цільові програми,
стратегія розвитку.
Summary. The article is based on theoretical analysis of scientific approaches and their generalization by clarifying
the nature and content of state regulation of agriculture.
Key words: government regulation of the economy, regional policy, state targeted apps, development strategy
Файл статьи: