ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ У ЄС ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

Автор: 
Л. Л. Кірова

 

 

УДК 631.145

 

 

Анотація. Визначено роль кластеризації сучасного агропромислового виробництва в адаптації націо-
нальних агропродовольчих систем до викликів глобалізації, досліджено та запропоновано організаційно-
економічні засади формування транскордонних агропромислових кластерів у ЄС та можливостей їхнього
застосування в країнах із ринковою економікою, що розвивається, визначено шляхи підвищення конкурен-
тоспроможності регіональних агропромислових комплексів на основі кластерних моделей, у тому числі з
використанням механізмів транскордонної співпраці.
Ключові слова: кластер, кластеризація, агробізнес, конкурентоспроможність, інтеграція, конкурен-
тоспроможність, агрокорпорації, єврорегіони, глобалізація, трансформація, співробітництво, сільськогос-
подарський ринок.
Summary. Ethnicity the role of clustering modern agricultural production in adapting the national agrifood
systems to the challenges of globalization, to explore and propose organizational and economic basis for the formation
of transboundary agro-industrial clusters in the EU and the possibilities of its application in countries with a market
economy and to identify ways to improve the competitiveness of the regional agro-industrial complexes on the basis of
cluster models, including mechanisms for transboundary cooperation.
Key words: cluster, cluster, agribusiness, competitiveness, integration, competitiveness, agro Corporation, Euro
regions, globalization, transformation, cooperation, agricultural market.


Файл статьи: