ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Автор: 
Л. І. Антошкіна

 

 

УДК 331.105

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню актуальних питань у сфері реалізації соціальної відпові-
дальності інституту приватної освіти. Детально розглянуто сутність дефініції «соціальна відповідаль-
ність», наведено авторське визначення соціальної відповідальності освіти. Проведено порівняння соціальної
відповідальності у сфері державної та приватної освіти. Проаналізовано зарубіжний досвід формування та
впровадження соціальної освіти у навчальних закладах, виявлено ключові проблеми розвитку концепції со-
ціальної відповідальності у пострадянських країнах. Визначено проблеми та перешкоди на шляху реалізації
приватними навчальними закладами соціальної відповідальності. Окреслено переваги, які характерні для
сектору приватної освіти та дозволяють їй конкурувати з державною формою навчання у напрямку впро-
вадження соціально відповідальних дій. Запропоновано рекомендації щодо підвищення рівня соціальної відпо-
відальності інституту приватної освіти.
Ключові слова: соціальна відповідальність, приватна освіта, приватний навчальний заклад.
Summary. The article is devoted to investigation of current issues in the field of social responsibility of the Institute
for private education. In detail the essence of the definition of «social responsibility», presents the author’s definition
of social responsibility education. Comparison of social responsibility in public and private education. Analyzed
foreign experience in the formation and implementation of social education in schools, identified key issues for the
development of the concept of social responsibility in post-Soviet countries. Identified problems and obstacles to the
implementation of the private institutions of social responsibility. The benefits, which are characteristic of the private
education sector and allow it to compete with the state learning towards the implementation of socially responsible
actions. Recommendations to improve the level of social responsibility Institute for private education.
Key words: social responsibility, private education, private educational institution.


Файл статьи: