МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
А. М. Пужай-Череда


 

УДК 330.145.4:631.12

 

Анотація. У статті окреслено методику підходів до визначення потреби в оборотних коштах сільськогосподарських підприємств, яка є актуальним питанням сьогодення. За належних умов опрацювання економічної інформації та використання алгоритмів розрахунку потреби в оборотних коштах господарства
вибудовується напрям їх ефективного використання.
Ключові слова: оборотні кошти, потреба, нормування, чистий капітал, циклічна потреба, ациклічна
потреба.
Summary. The paper outlines the methodology approaches to determine the need for working capital farms, which
is a key issue today. Where appropriate conditions for economic information processing and the use of computational
algorithms need working capital management, direction builds their effective use.
Key words: working capital, need, valuation, net capital requirement cyclic, acyclic need
Файл статьи: