МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ І КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ

Автор: 
Ю. О. Солодовник

 

 

УДК 332.146.2

 

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність вдосконалення організаційного механізму дослідження
корупційних та управлінських ризиків функціонування курортно-рекреаційного комплексу, враховуючи специфіку функціонування соціально-економічних програм розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу в сучасних умовах. Запропонована класифікація корупційних та управлінських ризиків у ефективності туризму,
що надасть змогу більш комплексно і детально підходити до аналізу та планування результатів діяльності
рекреаційної сфери.
Ключові слова: державне регулювання рекреаційної сфери, рекреація, туризм, туристична галузь.
Summary. In the article the feasibility of improving organizational mechanism study of corruption and risk
management operation of the resort and recreation complex, given the specifics of the operation of socio-economic
development programs of recreation and fitness complex in the modern world. The classification and management of
corruption risks in the effectiveness of tourism will enable more comprehensive and detailed approach to the analysis
and planning of performance recreational areas.
Key words: government regulation оf tourism, recreation, tourism, the tourism industry.
Файл статьи: