РИНКОВЕ КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Автор: 
Г. І. Фролова


 

УДК 339.372.84

 

Анотація. У статті визначено поняття ринкового конкурентного середовища та основні напрями його
дослідження. Розглянуто сучасні тенденції розвитку роздрібної торгівлі товарами в Україні. Виявлено пере-
ваги та недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі. Проаналізовано діяль-
ність наявних та потенційних конкурентів ринку. З точки зору формування конкурентних переваг визначено
основні підходи до взаємовідносин з постачальниками, споживачами. Запропоновано механізми управління
та регулювання конкурентних переваг торговельних підприємств.
Ключові слова: роздрібні торговельні мережі, конкурентне середовище, постачальники, «ефект лояль-
ності», механізми раціонального управління конкурентоспроможністю.
Summary. The concept of market competition environment and basic directions of his research is certain in the
article. Modern progress of retail business by commodities trends in Ukraine are considered. Advantages and lacks of
development of large auction networks at the market of retail business are exposed. Activity of potential competitors
present and at the market is analysed. From point of forming of competitive edges basic approaches to vzaymootnoshenyyam
with suppliers, users are certain. The mechanisms of management and adjusting of competitive edges of
auction enterprises are offered.
Key words: retail auction networks, competition environment, suppliers, «effect of loyalty», mechanisms of rational
management by a competitiveness
Файл статьи: