УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ — НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Автор: 
Ю. Б. Чернявська

 

 

УДК 331.5

Анотація. У статті обґрунтовується необхідність удосконалення профорієнтаційної роботи з окресленням основних блоків Профорієнтаційної програми, а також шляхом створення нової організаційної структури — навчально-виробничих асоціацій, що дало б змогу налагодити навчально-виробничий процес, поєднати
теорію із практикою та сприяло б ефективнішому працевлаштуванню випускників навчальних закладів.
Ключові слова: ринок праці, профорієнтація, попит і пропозиція послуг робочої сили, навчально-виробничі асоціації.
Summary. In the article the need to improve vocational guidance outlining the basic blocks career-oriented
programs, and by creating a new organizational structure — training and production associations that would help establish
educational and production process, to combine theory with practice and facilitate efficient employment of graduates.
Key words: labor market, career guidance, supply and demand of labor services, educational and industrial
associations.
Файл статьи: