ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор: 
А. С. Волочко


 

УДК 351.5

 

Анотація. Вдосконалено науково-методичний підхід до виявлення проблем в системі регулювання ринку праці в умовах євроінтеграції, що дозволяє завчасно передбачати зміни на ринку праці у зв’язку з лібералізацією торгівлі на основі врахування рівня зайнятості та людського розвитку, а також прогнозних розмірів фінансування складових людського капіталу і тенденцій галузевого та регіонального розвитку економіки з метою вибору напрямків та інструментів регулювання ринку праці відповідно до виявлених проблем і прогнозних тенденцій.
Ключові слова: ринок праці, євроінтеграція, людський капітал, безробіття, зайнятість, економічна ак-
тивність населення, регулювання.
Summary. Scientific-methodical approach to the identification of problems in the labor market in terms of European
integration was developed. It allows to anticipate changes in the labor market due to the liberalization of trade by
taking into account the level of employment and human development, as well as the projected level of funding components
of human capital, and industry trends and regional development of the economy in order to choose the direction
and management tools of the labor market in accordance with identified problems and forecasted trends.
Key words: labor market, European integration, human capital, unemployment, employment, economic activity
of the population, regulation.
Файл статьи: