Економіко­математичне моделювання агропродовольчого кластера регіону

Автор: 
Княженко І. І.

УДК 332.133.6:330.43

Анотація. У роботі запропоновано підхід до моделювання процесу функціонування агропродовольчого кластера на основі гібридної математичної моделі у формі лінійної задачі оптимізації, що базується на оптимізаційно-імітаційному підході. Ця багатофакторна модель покладена в основу визначення прогнозного економічного ефекту від функціонування агропромислового кластера, що дозволяє здійснити системний підхід до продовольчої забезпеченості регіону.

Ключові слова: агропродовольчий кластер, оптимізаційно-імітаційний підхід, багатофакторна модель, економіко-математична модель агропродовольчого кластера.

Summary. The article proposes the approach to modeling the functioning process of the agri-food cluster based on hybrid mathematical model in the form of linear optimization problems which is based on simulation-optimization approach. This multifactorial model is the basis for determining the projected economic effect on the functioning of agriculture cluster, which allows to make systematic approach to food security in the region.

Key words: agri-food cluster, optimization and imitation approach, multifactorial model, economic and mathematical model of agri-food cluster.

Княженко Ірина Іванівна, доцент кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державне регулювання економіки агропродовольчої системи України.


Княженко І. І. Економіко­математичне моделювання агропродовольчого кластера регіону / Княженко І. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.79-82.


Файл статьи: