Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни

Автор: 
Шило К. М.


УДК 331.522.4

Анотація.
У статті досліджено методичні положення оцінювання трудового потенціалу. Визначено ранг показника комплексної оцінки рейтингу трудового потенціалу через встановлення залежності між соціально-економічними, медико-демографічними, освітніми та духовно-культурними факторами впливу на основі використання експертно-моделювальної системи, що дозволить встановлювати стратегічні пріоритети формування трудового потенціалу в контексті загальнодержавних цілей.

Ключові слова:
трудовий потенціал, оцінювання трудового потенціалу, кількісні та якісні характеристики трудового потенціалу.

Summary.
This article explores the methods position of evaluation of labor potential. Determined the rank of indicator of integrated assessment of the rating of labor potential through establishing relationship between socio-economic, medical, demographic, educational, spiritual and cultural factors of impact on the basis of using of expert modeling system that will set strategic priorities of the formation of labor potential in the context of national goals.

Key words:
labor potential, evaluation of labor potential, quantitative and qualitative characteristics of labor
potential.

Шило Катерина Михайлівна,
доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
управління інноваційною діяльністю, розвиток людського капіталу.Шило К. М. Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни / Шило К. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.83-88.


Файл статьи: