Організаційно­економічні резерви підвищення ефективності використання орних земель сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Могилат М. Г.


УДК 330.131.5:332.34:631.11(477.53)

Анотація. У статті розроблено напрями підвищення ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств Полтавської області через дотримання сівозміни, надходження гумусу в ґрунт через внесення гною і органічної речовини кореневих та післяжнивних решток. Запропоновано економіко-математичну модель і здійснено оптимізацію посівних площ з урахуванням поряд із іншими умовами забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Рекомендовано використання районованих сортів основних культур для сільськогосподарських підприємств області та показано їх резерви від збільшення обсягів виробництва продукції.

Ключові слова: земля, ефективність, сівозміна, гумус, сорти, посівні площі, оптимізація, резерви, економіко-математична модель

Summary. In the article directions of increase efficiency of the use of earths of agricultural enterprises of the Poltava area are developed through the observance of crop rotation, entering of humus soil through bringing of manure and organic matter of root and tailings after cleaning. An economy-mathematical model is offered and optimization of sowing areas is carried out recognition next to other terms of providing of self-supporting balance of humus. The use of the districted sorts of basic cultures is recommended for the agricultural enterprises of area and their backlogs are rotined from the increase of production of goods volumes.

Key words: earth, effectiveness, crop rotation, humus, varieties, cultivation area, optimization of reserves, economic and mathematical model.

Могилат Микола Григорович, аспірант кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: економіка і управління ефективним використанням земель сільськогосподарських підприємств.


Могилат М. Г. Організаційно­економічні резерви підвищення ефективності використання орних земель сільськогосподарських підприємств / Могилат М. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.57-63.


Файл статьи: