Особливості функціонування фермерських господарств в Україні

Автор: 
Олійник А. С.


УДК 331.243.4

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність становлення і функціонування фермерських господарств на основі їх правових ознак та принципів створення. Обґрунтовано вибір спеціалізації фермерських господарств та їх роль у виробництві сільськогосподарської продукції. Наведено репрезентативність формування фермерських господарств в Україні та з’ясовано проблеми з їх утворення і подальшого розвитку. З точки зору конкурентних переваг організації фермерства в Україні і наведено авторські висновки щодо перспективності такої форми господарювання у сільському господарстві.

Ключові слова: фермерські господарства, особливості і принципи функціонування, виробнича спеціалізація, сільськогосподарське виробництво, самозабезпечення, доход.

Summary. In the article the economic substance of the formation and operation of farmers on the basis of their legal characteristics and principles of creation. The choice of specialization of farms and their role in agricultural production. An representativeness formation farms in Ukraine and found a problem with their education and further development. In terms of the competitive advantages of farming organizations in Ukraine are the author’s conclusions about the viability of this form of management in agriculture.

Key words: farms, features and principles of operation, production specialization, agricultural production, selfsufficiency, income.

Олійник Аліна Сергіївна, аспірант кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: управління витратами фермерських господарств.


Олійник А. С. Особливості функціонування фермерських господарств в Україні / Олійник А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.64-67.


Файл статьи: