Вплив фінансової нестабільності на ліквідність банківської системи України

Автор: 
Степанова В. О.


УДК 336.713(477)

Анотація.
У статті проаналізовано сучасний стан ліквідності банківської системи України. Розглянуто проблеми та специфіку формування ліквідності комерційних банків в Україні та взаємозв’язок між станом банківської ліквідності й станом економіки країни. У результаті дослідження надано рекомендації щодо підвищення рівня ліквідності банківської системи України та забезпечення її нормального функціонування в умовах фінансової нестабільності.

Ключові слова:
банківська система, банківська ліквідність, фінансова криза, облікова ставка, обов’язкові резерви, рефінансування, надлишкова ліквідність.

Summary.
The article analyzes the current state of liquidity in the banking system of Ukraine. The problems and
specific formation of the liquidity of commercial banks in Ukraine and the relationship between the state of bank liquidity and the state of the economy are considered. The study provided recommendations to enhance the level of liquidity of the banking system of Ukraine and ensure its proper functioning in conditions of financial instability.

Key words:
banking system, banking liquidity, financial crisis, discount rate, required reserves, refinancing.

Степанова Вікторія Олександрівна,
старший викладач кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні.
Степанова В. О. Вплив фінансової нестабільності на ліквідність банківської системи України / Степанова В. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №4(32). — С.98-103.


Файл статьи: