Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності

Автор: 
Ігнатенко М. М.

 

УДК 657.422.8

Анотація. У статті визначено переваги впровадження автоматизації, програмного забезпечення й комп’ютеризації облікових процесів вітчизняних підприємств та організацій. Надано змістовну характеристику гідностей та властивостей найбільш вживаних програм. Одночасно виявлено ризики й загрози інформаційній безпеці, їх джерела та прояви. Обґрунтовано комплекс заходів збереження та зміцнення інформаційної безпеки. Розроблено алгоритм їх впровадження. Надано пропозиції щодо здійснення подальших досліджень.

Ключові слова: підприємства, організації, інформаційна безпека, комп’ютерні мережі, автоматизація, бухгалтерський облік, фінансова звітність, програмні продукти.

Summary. The article outlines the advantages of introducing automation, software and computerization of accounting processes of domestic enterprises and organizations. An informative description of the merits and properties of the most used programs is provided. At the same time, risks and threats to information security, their sources and manifestations are revealed. The complex of measures for preservation and strengthening of information security is substantiated. The algorithm of their implementation is developed. Submitted suggestions for further research.

Key words: enterprises, organizations, information security, computer networks, automation, accounting, financial reporting, software products.

Файл статьи: